Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/nofearnopain

Trò chơi thì trời cho :) hô hô

Viết lại câu sao cho gần nghĩa nhất :

1.If the weather is fine , we will go out.(không dùng lại từ " IF " nhé )

---> Weather....

2.Because the driver wasn't careful, there was an accident on the road. ( không dùng lại "Because" nhé )

---> The driver....

3.People said John would be a doctor.

--->John was...

4.He thought his cat was stolen by my neighbour.

--->His cat....

5.This is the best cake i have ever eaten.

--->I have....

Mỗi câu là một lingots cho 5 bạn trả lời nhanh nhất nhé :). Tks.

3 năm trước

18 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Vulananh2001

5 i have never eaten the cake delicious like this one before

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nofearnopain

Sai một chút bạn nhé :D

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Vulananh2001

5 sửa lại : i have never eaten the good cake same this cake before

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nofearnopain

sai một chỗ thôi bạn nhé :) ... cố gắng lên :D

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Vulananh2001

sửa lại rồi đó bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/lephamvanlinh

3 John was said to have been a doctor. 2 The driver had an accident on the road because he wasn't careful.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nofearnopain

sai cả hai bạn nhé :D

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Vulananh2001

2, the driver wasn't careful, so he had an accident on the road

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nofearnopain

one lingot for you :D

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Vulananh2001

thanks

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Vulananh2001

john was said that he would have been a doctor

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nofearnopain

Sai rồi bạn nhé ... cố gắng lên

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Vulananh2001

his cat was thought to have stolen by his neighbour

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nofearnopain

Rất tiếc :) sai một chút rồi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Vulananh2001

sửa lại rồi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/songokuz
  1. I have eaten the best cake ever!
3 năm trước

https://www.duolingo.com/songokuz
  1. John was said that he would be a doctor
3 năm trước

https://www.duolingo.com/Vulananh2001
  1. john was said that to have would be a doctor
3 năm trước