Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Where is freedom?"

Dịch:Tự do ở đâu?

3 năm trước

13 Nhận xét


https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

Don't ask me. Ask my wife!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/qtimyeu

you so fun

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/0ffline

In my computer

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/chiphuong11

In my phone

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/vienngoc.90

"Ở đâu thì tự do" nên được chấp nhận

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Haledai

đâu là tự do ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/trannamlcpm

ủa ai giải thích cho mình sao tự do (freedom) này dùng lại ko có "the" đằng trước :(

2 năm trước

https://www.duolingo.com/vegito12042007

the là cho các sự vật thôi ví dụ:the chair ,the table,the fan ,the doctor ............

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hahuyen0804

đâu là tự do mà không được chấp nhận sao??? :(

2 năm trước

https://www.duolingo.com/dngoc0101

I dont know where is freedom. I am looking for it.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/FanDragonBall123

Me to

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nnthung

in ourselves

2 năm trước

https://www.duolingo.com/AnhTu20613

Lỗi

6 tháng trước