Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"That crisis turned out to be a big opportunity."

Dịch:Sự khủng hoảng đó đã hóa ra là một cơ hội lớn.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/luongcv

"Cuộc khủng hoảng đó đã chuyển thành một cơ hội lớn" sao lại sai vậy bạn?

3 năm trước