Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Những kỹ sư đọc quyển sách màu xanh lá."

Dịch:The engineers read the green book.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

An engineers is someone who can do what any fool can do, but cheeper.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HngNguyn499043

Thiếu "the".hài vãi

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/thuy875570

dễ quá

2 tuần trước