Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Những kỹ sư đọc quyển sách màu xanh lá."

Dịch:The engineers read the green book.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

An engineers is someone who can do what any fool can do, but cheeper.

2 năm trước