"Những kỹ sư đọc quyển sách màu xanh lá."

Dịch:The engineers read the green book.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

An engineers is someone who can do what any fool can do, but cheeper.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HngNguyn499043

Thiếu "the".hài vãi

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/thuy875570

dễ quá

5 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.