https://www.duolingo.com/quynhhuong25

MỘT SỐ CỤM ĐỘNG TỪ VỚI GO

 1. go about sth : giải quyết cái gì. = solve
 2. go against sb/ sth: đi ngược lại cái gì/ chống lại ai.
 3. go along with sb/sth: đồng ý với ai/ cái gì.
 4. go beyond sth: vượt quá cái gì.
 5. go down with sth = catch down with sth : bị bệnh gì.
 6. go for sth : chọn cái gì.
 7. go in for sth: tham dự 1 kì thi/ cuộc thi.
 8. go off: nổ.
 9. go on: tiếp tục.
 10. go over sth: kiếm tra cái gì một cách cẩn thận.
 11. go up >< go down : tăng >< giảm.
3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Chibi-Cute

Thank you for this post. I like it

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.