Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Sự đầu tư nào quan trọng hơn?"

Dịch:Which investment is more important?

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

An investment in knowledge pays the best interest (Benjamin Franklin)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 966

what is the more vital investment??????

8 tháng trước