Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The reason"

Dịch:Lý do

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HcVMj9

Reason phiên âm là/ri:zen/ region là/ri:3en/

5 tháng trước