Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi không thích nhìn thấy người ta chịu đau khổ."

Dịch:I do not like to see people suffer.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/phulecse2420

I dislike to see people suffer. Sao không được vậy?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

Đang học mục gì mà sao lại đưa một câu tréo ngoe vậy ta.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/SNbDmZ
SNbDmZ
  • 25
  • 713

Cách dùng một động từ nữa sau động từ to see

11 tháng trước