Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I have never performed on such a big stage."

Dịch:Tôi chưa bao giờ biểu diễn trên một sân khấu lớn như vậy.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Jack892958

Tôi chưa bao giờ biểu diễn trên một sân khấu rộng như vậy.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/caochien

Tôi đã chưa bao giờ biểu diễn như vậy trên một sân khấu lớn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/QuHa4

tôi chưa bao giờ được biểu diễn trên một sân khấu lớn như này

1 năm trước