"A period of time"

번역:일정 기간

September 13, 2015

댓글 9개


https://www.duolingo.com/profile/bbadaMJ

시간의 기간 정답이네요 말은 이상하지만.....

July 7, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Miabenjamin

일정 기간은 정답이네요

June 8, 2018

https://www.duolingo.com/profile/PlayerJ2

A period of time 일정 기간

August 11, 2018

https://www.duolingo.com/profile/IULZ9

정해진 기간은 안되나요?

August 16, 2017

https://www.duolingo.com/profile/yeesman1

Period

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Miabenjamin

a period of time이 정답입니다

May 20, 2019

https://www.duolingo.com/profile/jeon664310

A period of time

September 13, 2015

https://www.duolingo.com/profile/qCF17

시대 / 정답으로 처리되네요

March 8, 2018

https://www.duolingo.com/profile/shiningeast

나도 그렇쓰긴했는데 시간이 기간이 뭔말인가요?

March 19, 2018
매일 5분씩 투자하여 영어을(를) 무료로 배우세요.