"They see the grass."

Dịch:Họ thấy bãi cỏ.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/phuonglh11

Thấy và trông thấy như nhau mà

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.