Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi chạy."

Dịch:We run.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Hang291859

những ngôi nào dùng run và những ngôi nào dùng runs vậy ad

3 năm trước

https://www.duolingo.com/rainstory
rainstory
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 23
 • 17
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 2

I/We/You/They + run

He/She/It + runs

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Hang291859

Cảm ơn bạn!

3 năm trước