1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Is there a way to prevent th…

"Is there a way to prevent this?"

Dịch:Có cách nào để ngăn chặn điều này không?

September 23, 2015

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Tannguyen832306

Câu này dịch là "có một cách để ngăn chặn điều này phải không? "


https://www.duolingo.com/profile/Nghiep998763

Tôi không đồng ý với vâu dịch này

Learn English in just 5 minutes a day. For free.