"Ngày mai không phải là ngày thứ sáu."

Dịch:Tomorrow is not Friday.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LYNGUYENTH

Tomorrow is not friday

3 năm trước

https://www.duolingo.com/PhngPhngNg2

Đúng

2 năm trước

https://www.duolingo.com/oeos2

tomorow not friday chứ

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.