Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"It is the worst hotel."

Dịch:Nó là khách sạn tệ nhất.

2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tuanpham83082

I dont understand why "nó là một khách sạn tệ nhất" is wrong.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/-Harry_Potter-

đây là so sánh nhất mà bạn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/minhtriet1208

không có " một "

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Hong553607

Đây cũng được mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phuonglh27

Nó là một khách sạn tồi nhất

2 tháng trước