https://www.duolingo.com/profile/nhanhlen1

Dịch văn bản

Phần dịch thuật ở Duolingo ở đâu vậy các bạn?

October 2, 2015

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/rainstory

Hiện tại, khóa học Tiếng Anh cho người nói Tiếng Việt chưa có phần dịch thuật nhé bạn!

October 2, 2015

https://www.duolingo.com/profile/nhanhlen1

Vậy phần cấp độ phiên dịch là ở đâu ra vậy bạn?

October 2, 2015

https://www.duolingo.com/profile/rainstory

Là ở những khóa học khác mà ra đó bạn. Ví dụ như: khóa học Tiếng Pháp cho người nói Tiếng Anh, khóa học Tiếng Anh cho người nói Tiếng Đức...

October 2, 2015

https://www.duolingo.com/profile/nhanhlen1

Cảm ơn bạn

October 4, 2015
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.