https://www.duolingo.com/Pretty-girl-1307

Bài tập Tiếng Anh 1 (Đã kết thúc)

BÀI TẬP TIẾNG ANH 1: Active voice, Passive voice.

Ex1: Chuyển các câu chủ động sang thể bị động(2 câu= 1 lingot)

1: I see him.

=> ................................................................................................................

2: Fiona invited Julie to her birthday last weekend.

=> .................................................................................................................

3: My father waters these flowers every morning.

=> .................................................................................................................

4: My mother gave me a comic book last Sunday.

=> .................................................................................................................

5: Maria wrote a poem three months ago.

=> .................................................................................................................

6: We did homework.

=> .................................................................................................................

Ex2: Viết các động từ sau dưới dạng bị động ở thì quá khứ đơn( 1 câu= 1 lingot)

1: This book (write) by a famous artist. .........................................

2: The book (return) to the library. ..........................................

3: A bank (rob) yesterday. ...........................................

4: The lost dog (find) last night. ..........................................

5: My house (build) in 1960. ............................................

Muốn làm bài các bạn nộp cho mình 2 lingot nha! Bạn nào không nộp thì chỉ đc 1 lingot thôi.

LƯU Ý: Bài tập sẽ kết thúc khi có bạn làm đúng hết.

3 năm trước

18 Nhận xét


https://www.duolingo.com/rainstory
rainstory
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 23
 • 17
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 2

Đây là đáp án của mình nhé! (Đã nộp 2 Lingots)

TASK 1:

1) He is seen by me.

2) Julie was invited to Fiona's birthday by her last weekend.

3) These flowers are watered by my father every morning.

4) I was given a comic book by my mother last Sunday.

5) A poem was written by Maria three months ago.

6) Homework was done by us.

TASK 2:

1) This book WAS WRITTEN by a famous artist.

2) The book WAS RETURNED to the library.

3) A bank WAS ROBBED yesterday.

4) The lost dog WAS FOUND last night.

5) My house WAS BUILT in 1960.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Pretty-girl-1307

Well-done. 8 lingot for you

3 năm trước

https://www.duolingo.com/rainstory
rainstory
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 23
 • 17
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 2

Thank you very much! I look forward to your next exercises!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/gotbank58
gotbank58
 • 23
 • 16
 • 14
 • 14
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3

minh nop roi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Pretty-girl-1307

Vậy bạn làm bài đi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/gotbank58
gotbank58
 • 23
 • 16
 • 14
 • 14
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3

lam roi!!!!!!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Vulananh2001

Ex1

 1. he is seen by me

2.julie was invited to fiona birthday last weekend by fiona

3.these flowers are watered by my father every morning

4.a comic book was given to me by my mother last sunday

5.a poem was written by maria three months ago

6.homework was done.

Ex2

1.was written

2.was returned

 1. was robbed

4.was found

 1. was built
3 năm trước

https://www.duolingo.com/Pretty-girl-1307

Câu 2 bài 1: Thiếu sở hữu cách, dùng nhiều từ Fiona.

Câu 4 bài 1: me là tân ngữ nha bạn.

Câu 6 bài 1: Thiếu một chỗ rất quan trọng đó là hai từ "by us"

Bạn đc 6 lingot

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Vulananh2001

thanks

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Pretty-girl-1307

Bạn xóa bình luận này đi nha, kẻo các bạn khác copy đấy

3 năm trước

https://www.duolingo.com/gotbank58
gotbank58
 • 23
 • 16
 • 14
 • 14
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3

xoa ai????

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Vulananh2001

đã nộp phí

3 năm trước

https://www.duolingo.com/gotbank58
gotbank58
 • 23
 • 16
 • 14
 • 14
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3

Ex1:

1.he is seen by me

2.julie was invited to fiona birthday last weekend by fiona

3.these flowers are watered by my father every morning

4.a comic book was given to me by my mother last sunday

5.a poem was written by maria three months ago

6.the homework was done by us

Ex2:

1.was written 2.was returned 3.was robbed 4.was found 5.was built

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Pretty-girl-1307

Bạn sao chép à?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/gotbank58
gotbank58
 • 23
 • 16
 • 14
 • 14
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3

sua lai roi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Pretty-girl-1307

Bạn sửa chỗ nào thế? Ko khác mấy à.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/gotbank58
gotbank58
 • 23
 • 16
 • 14
 • 14
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3

cau 6 bài 1

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Pretty-girl-1307

Thôi đc rồi, cho bạn 4 lins vậy. -1 lingot vì cái tội sao chép. Lần sau mà thế thì bạn sẽ mất trắng 2 lingot phí đấy

3 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.