"Your cat is your family."

번역:너의 고양이는 너의 가족.

October 5, 2015

댓글 19개


https://www.duolingo.com/profile/6gbA1

아나짜쯩나

October 5, 2015

https://www.duolingo.com/profile/SominLee11

ㅋㅋㅋㅇㅈ

August 22, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Sam847439

이다가 빠짐.

June 1, 2018

https://www.duolingo.com/profile/6sIH1

맞아요 왜 이럴까여

July 10, 2018

https://www.duolingo.com/profile/qusdmsdn

'이다' 가 누락

April 24, 2018

https://www.duolingo.com/profile/rMK87

문장이 완성되지 않았는데 맞다고 해주네

May 23, 2018

https://www.duolingo.com/profile/LfhE4

ㅋㅋㅋ듀오링고 한국말로 영어를 가르쳐 주시려면 한국말을 먼저 마스터 하고 가르치세욬ㅋㅋ

June 4, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Artyeseo

너의 고양이는 너의 가족이다.

September 11, 2018

https://www.duolingo.com/profile/YongsunJun

'이다'가 없다… 다른 분들은 있나요?

November 3, 2018

https://www.duolingo.com/profile/ge7f4

없음

December 27, 2018

https://www.duolingo.com/profile/819j

저요ㅠ

January 21, 2019

https://www.duolingo.com/profile/joe070504

없어요.... 신고하세욥<sub>~</sub>!!

March 2, 2019

https://www.duolingo.com/profile/wantae1234

'이다'가 누락되었습니다.

September 29, 2018

https://www.duolingo.com/profile/o3D1

"이다" 가 필요해요

February 2, 2019

https://www.duolingo.com/profile/tv8V6v

:이다:를 붙여야지 링고야

April 13, 2019

https://www.duolingo.com/profile/SominLee11

장난하나.. 이럴때 진짜.. 화남..

August 22, 2018

https://www.duolingo.com/profile/normalman21

이 문제는 키보드로 직접써서 맞춰야하나;

December 18, 2018

https://www.duolingo.com/profile/tim146869

하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하

January 31, 2019

https://www.duolingo.com/profile/snow210520

동사 예문이 없다 수정 부탁해요

August 1, 2019
매일 5분씩 투자하여 영어을(를) 무료로 배우세요.