Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The university opened the new laboratory."

Dịch:Trường đại học đã mở phòng thí nghiệm mới.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LTBChau

mở cũng sai phải là mở cửa sao???

2 năm trước