Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/Pretty-girl-1307

Bài tập ngữ pháp 2

BÀI TẬP TIẾNG ANH 2: Comparisons

Ex1: Dịch các câu sau:(3 câu=1 lingot)

1: Cái bút bi của tôi đẹp bằng cái bút bi của bạn.

=> ....................................................................................................................

2: Tôi không cao bằng Julia.

=>.....................................................................................................................

=> ....................................................................................................................

3: Tôi xinh đẹp như mẹ của tôi.

=> ....................................................................................................................

4: Jula là học sinh lười nhất lớp.

=>.....................................................................................................................

5: Họ là những học sinh lười biếng nhất

=>.....................................................................................................................

6: Cái bàn của Jill không to bằng cái bàn của tôi.

=> ....................................................................................................................

=> ....................................................................................................................

Ex2: Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi:(1 câu=1 lingot)

1: Nobody in my class is bigger than Jim.

=> Jim ......................................................................................

2: I am as tall as my sister.

=> My sister .............................................................................

=> I am not ..............................................................................

3: Julia's house is the oldest in that street.

=> No house ...........................................................................

=> No house .............................................................................

( Muốn làm bài nộp cho mình 3 lingot)

0
2 năm trước
3

3 Nhận xét