https://www.duolingo.com/Pretty-girl-1307

Bài tập ngữ pháp 2

BÀI TẬP TIẾNG ANH 2: Comparisons

Ex1: Dịch các câu sau:(3 câu=1 lingot)

1: Cái bút bi của tôi đẹp bằng cái bút bi của bạn.

=> ....................................................................................................................

2: Tôi không cao bằng Julia.

=>.....................................................................................................................

=> ....................................................................................................................

3: Tôi xinh đẹp như mẹ của tôi.

=> ....................................................................................................................

4: Jula là học sinh lười nhất lớp.

=>.....................................................................................................................

5: Họ là những học sinh lười biếng nhất

=>.....................................................................................................................

6: Cái bàn của Jill không to bằng cái bàn của tôi.

=> ....................................................................................................................

=> ....................................................................................................................

Ex2: Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi:(1 câu=1 lingot)

1: Nobody in my class is bigger than Jim.

=> Jim ......................................................................................

2: I am as tall as my sister.

=> My sister .............................................................................

=> I am not ..............................................................................

3: Julia's house is the oldest in that street.

=> No house ...........................................................................

=> No house .............................................................................

( Muốn làm bài nộp cho mình 3 lingot)

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/SLEEP_BUG
SLEEP_BUG
  • 20
  • 9
  • 4
  • 2
  • 2

Mình đã nộp phí

Ex2: 1: Jim is the biggest in my class

2: My sister is as tall as me

I am not taller than my sister

3: No house in that street is as old as Julia's house

No house in that street is older than Julia's house.

Ex1: 1: My ball-point pen is as nice as yours

2: I am not as tall as Julia

Julia is taller than me

3: I am as beautiful as my mom

4: Jula is the laziest student in class

5: They are the laziest students

6: Jill's table is not as big as my table

Jill's table is not bigger than my table

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Pretty-girl-1307

Bạn ơi, câu 3 bài 2 có 2 dòng mà bạn, sửa lại đi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/SLEEP_BUG
SLEEP_BUG
  • 20
  • 9
  • 4
  • 2
  • 2

Mình đã sửa lại rồi đó. Mình đã đúng những câu nào vậy?!

3 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.