"Điều đó không khả thi!"

Dịch:That is not possible!

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tranghtd11

Tại sao không là "It is impossible!"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/maivanco

Nếu It's impossible thì dịch là "Không khả thi", nó chưa thể hiện được "điều đó" (ở đằng đó)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Loannguyn12

such a thing is not possible

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.