"We are going to start swimming."

Dịch:Chúng tôi sẽ bắt đầu bơi.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Bnh563048

chúng ta bắt đầu bơi ma sao sai vậy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ken477296

chúng ta bắt đầu bơi: i start swimming thì là hiện tại đơn. chúng ta sẽ bắt đầu bơi: we are going to start swimming thì là tương lai.

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/Bnh563048

chúng ta bắt đầu bơi sao sai vậy

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.