https://www.duolingo.com/Trinhhuyhoang

"All my friends have seen me with her."

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Trinhhuyhoang

Tất cả bạn bè của tôi đã thấy tôi đi với cô ấy

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hharuka

Thanks for translated

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.