Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/honghanh39

THANKS - THANKS YOU

• Sử dụng "Thank you" thì trang trọng hơn là sử dụng "Thanks".

  • Thank you. (KHÔNG DÙNG "Thanks you")
  • Thanks a lot. (KHÔNG DÙNG "Thank you a lot")
  • Thank you very much.
  • Thanks very much.
  • Thank God it’s Friday. (KHÔNG DÙNG "Thanks God …")
  • Thank you very much indeed. (KHÔNG DÙNG "Thank you indeed")

• Thank you for/ thanks for doing something. - Thank you for coming. - Thanks for everything.

• Chúng ta thường sử dụng "Thank you/Thanks" để chấp nhận lời đề nghị. - ‘Would you like some coffee?’ ‘Thank you.’

• Để từ chối lời đề nghị, các bạn có thể dùng "No thank you/ No thanks". - ‘Another cake?’ ‘No, thanks. I have eaten too many already.’

• Đáp lại lời cảm ơn Người Anh học không thường trả lời khi họ được cảm ơn bởi những điều nhỏ. Nếu một lời đáp lại là cần thiết, họ thường nói: - Not at all (trang trọng) - You are welcome, Don’t mention it, That’s quite all right or That’s OK (thông thường). eg: - ‘Here is your coat.’ ‘Thanks.’ (không nhất thiết để trả lời) - ‘Thanks so much for looking after the children.’ ‘That’s all right.’ (cần thiết để trả lời)

0
2 năm trước

0 Nhận xét