"Do you know how many problems we are having?"

Dịch:Bạn biết chúng tôi đang có bao nhiêu vấn đề không?

October 25, 2015

0 Nhận xét

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.