Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Do you know how many problems we are having?"

Dịch:Bạn biết chúng tôi đang có bao nhiêu vấn đề không?

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/AimiYang

i don't know, but i know you to tried.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 909

i do not care

8 tháng trước