Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I am happy with my new house."

Dịch:Tôi hạnh phúc với ngôi nhà mới của tôi.

2 năm trước

0 Nhận xét