Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We will know the answer by Monday."

Dịch:Chúng tôi sẽ biết đáp án trước thứ hai.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/san-ko

"We will know the answer on Monday." => dùng on có được không ? thay 2 từ như nhau ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TuanLA1702

Sai giời từ by.

2 năm trước