Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/ChauLe3

Bảng viết tắt tiếng Anh thông dụng

ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 119

V.I.P = very important person = nhân vật rất quan trọng

A.S.A.P = as soon as possible = càng sớm càng tốt

Btw = by the way = sẵn đây tôi nói luôn

Etc = et cetera = vân vân

a.m = "ante meridem" = sáng (đứng sau số giờ)

p.m = "post meridem" = chiều (đứng sau số giờ)

FBI = Federal Bureau of Investigation = Cục điều tra Liên Bang Hoa Kỳ

CIA = Central Intelligence Agency = Cơ quan Tình báo Trung Ương Hoa Kỳ

AD = Anno Domini = sau công nguyên

BC = Before Christ = trước công nguyên

I.e = Id est = that is = có nghĩa là

P.s = post script = tái bút

Eg = exempli gratia = ví dụ

N.B = Nota Bene = note well = Lưu ý

p.p = per procurationem = thừa lệnh

Vs = versus = chống với (đội A chống với đội)

ID = Identify, Identification = nhận diện, giấy tờ chứng minh nhân thân

Mr. = ông, ngài

Mrs. = bà

B.A = bachelor of arts = cử nhân môn nghệ thuật

B.S = bachelor of science = cử nhân môn khoa học

MA = Master of Arts = Thạc sỹ môn nghệ thuật

MBA = Master of Business Administration = Thạc sỹ quản trị kinh doanh

Ph.D = Doctor of philosophy = tiến sĩ

Dr = Doctor = bác sĩ, tiến sĩ

M.D = Medical doctor = bác sĩ

Jan = tháng một

Feb = tháng 2

Mar = tháng 3

Apr = tháng tư

Aug = tháng 8

Sep = tháng chín

Oct = tháng 10

Nov = tháng mười một

Dec = tháng mười hai

Ave = avenue = đường

St = street = đường

St = saint = thánh

Sgt = sergeant = trung úy

Capt = Captain = Đại úy

Col = Colonel = Đại tá

Dept = department = phòng, ngành ,ban

Dist = district = quận

Ft = foot = 1 bộ = 0,3 m (one foot, two feet)

Gal = gallon = 3,8 lít

Oz = ounce = 28,35 gram

Mph = miles per hour = dặm trong một giờ ( 1 mile = 1,6 km)

Jr = junior = nhỏ (khi 2 cha con có cùng tên, Jr để trước tên dùng để chỉ người con)

Sr = senior = cao cấp (nhân viên cao cấp) , lớn ( khi 2 cha con có cùng tên, Sr dùng trước tên để chỉ người cha)

Km = kilometer

N = North = Bắc

S = South = Nam

E = East = Đông

W = West = Tây

NE = North East = Đông Bắc

7
2 năm trước
424

27 Nhận xét