https://www.duolingo.com/ChauLe3

Một số tổ chức viết tắt bằng tiếng Anh

ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 235

Thấy mấy bạn có vẻ quan tâm, mình xin post thêm vài từ viết tắt nữa, lần này là tên của các tổ chức trên thế giới.

ASEAN = Association of South East Asian Nations = Hiệp hội các nước Đông Nam Á

UNICEF = United Nations Children's Fund = Quỹ nhi đồng LHQ

UNESCO = United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization = Tổ chức LHQ về Giáo dục, Khoa học và Văn hóa

WHO = World Health Organization = Tổ chức y tế thế giới

WTO = World Trade Organization = Tổ chức thương mại thế giới

FAO = Food and Agriculture Organization of the UN = Tổ chức LHQ về lương thực và nông nghiệp

NATO = North Atlantic Treaty Organization = Khối Bắc Đại Tây Dương

WFP = World Food Program = Chương trình lương thực thế giới

UNEP = United Nations Enviroment Program = Chương trình LHQ về môi trường

UNDP = United Nations Development Program = Chương trình LHQ về phát triển

UNHCR = United Nations high Commisioner for Refugees = Cơ quan cao ủy LHQ về người tị nạn

WFC = World Food Council = Hội đồng lương thực thế giới

UNCTAD = United Nations Conference on Trade and Development = Hội nghị LHQ về thương mại và phát triển

UNFPA = United Nations Fund for Population Activities = Quỹ hoạt động dân số LHQ

UNIDO = United Nations Industrial Development Organization = Tổ chức LHQ về phát triển Công nghiệp

UNITAR = United Nations Institude for Training and Research = Viện đào tạo và nghiên cứu LHQ

WB = World bank = Ngân hàng thề giới

UPU = Universal Postal Union = Liên minh bưu chính thế giới

ILO = International Labor Organization = Tổ chức lao động quốc tế

IDA = International Development Association = Hiệp hội phát triển quốc tế

IFC = International Finance Corporation = Công ty tài chính quốc tế

IMF = International Monetary Fund = Quỹ tiền tệ quốc tế

WMO = World Meteorological Organization = Tổ chức khí tượng thế giới

WIPO = World Intellectual Property Organization = Tổ chức thế giới về sở hữu trí tuệ

OPEC = Organization of Petroleum Exporting Countries = Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ

EEC = European Economic Community = Khối thị trường chung Châu Âu

ADB = Asia Development Bank = Ngân hàng phát triển Châu Á

3 năm trước

15 Nhận xét


https://www.duolingo.com/huym-tp

ASEAN = Association of South East Asian Nations = Hiệp hội các nước Đông Nam Á

UNICEF = United Nations Children's Fund = Quỹ nhi đồng LHQ

UNESCO = United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization = Tổ chức LHQ về Giáo dục, Khoa học và Văn hóa

WHO = World Health Organization = Tổ chức y tế thế giới

WTO = World Trade Organization = Tổ chức thương mại thế giới

FAO = Food and Agriculture Organization of the UN = Tổ chức LHQ về lương thực và nông nghiệp

NATO = North Atlantic Treaty Organization = Khối Bắc Đại Tây Dương

WFP = World Food Program = Chương trình lương thực thế giới

UNEP = United Nations Enviroment Program = Chương trình LHQ về môi trường

UNDP = United Nations Development Program = Chương trình LHQ về phát triển

UNHCR = United Nations high Commisioner for Refugees = Cơ quan cao ủy LHQ về người tị nạn

WFC = World Food Council = Hội đồng lương thực thế giới

UNCTAD = United Nations Conference on Trade and Development = Hội nghị LHQ về thương mại và phát triển

UNFPA = United Nations Fund for Population Activities = Quỹ hoạt động dân số LHQ

UNIDO = United Nations Industrial Development Organization = Tổ chức LHQ về phát triển Công nghiệp

UNITAR = United Nations Institude for Training and Research = Viện đào tạo và nghiên cứu LHQ

WB = World bank = Ngân hàng thề giới

UPU = Universal Postal Union = Liên minh bưu chính thế giới

ILO = International Labor Organization = Tổ chức lao động quốc tế

IDA = International Development Association = Hiệp hội phát triển quốc tế

IFC = International Finance Corporation = Công ty tài chính quốc tế

IMF = International Monetary Fund = Quỹ tiền tệ quốc tế

WMO = World Meteorological Organization = Tổ chức khí tượng thế giới

WIPO = World Intellectual Property Organization = Tổ chức thế giới về sở hữu trí tuệ

OPEC = Organization of Petroleum Exporting Countries = Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ

EEC = European Economic Community = Khối thị trường chung Châu Âu

ADB = Asia Development Bank = Ngân hàng phát triển Châu Á

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 235

sao copy lại i sì làm chi zậy @@

3 năm trước

https://www.duolingo.com/PhuongLy2005.

Chị ơi NASA có nghĩa là gì ạ ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Mino_Phuong

Very very very and very long !!!!!!!!! 1 like and 1 kick for you!!!!!!!!!!!!!!!!!!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 235

thanks. But it is not very long :))

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Mino_Phuong

Kick kick kick FOR YOU!!!!!!!!!!!!!!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 235

What's the matter with you????

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Mino_Phuong

I'm very CRAZY today. Because I very tired !!! T_T T_T

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 235

Study so much, huh ???

3 năm trước

https://www.duolingo.com/William02hp

Có vẻ nhìu.... :3

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 235

ừ post hết để lần sau khỏi post

3 năm trước

https://www.duolingo.com/KhanhMy1903

Addfr :))

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Nobi.Nobita

1 like, good job.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/landaicsv

cảm ơn bạn. Thấy hay để học

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NQ3
NQ3
 • 10

thế FBI viết tắt là gì??

2 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.