Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"They know this difficulty."

Dịch:Họ biết sự khó khăn này.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/dunghjen1954

Họ biết đây là sự khó khăn không được à?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/minhnd081293

Họ biết điều khó khăn này.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/huy906299

Họ biết điều này khó khăn

1 năm trước