Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn có đồng ý không?"

Dịch:Do you agree?

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Ndanghung

Are you agree

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Long394807

Agree là động từ thường nên câu hỏi phải sử dụng trợ động từ Do.

2 năm trước