"Cảm ơn vì đã thanh toán."

Dịch:Thank you for paying.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/The_tea

thanks for pay được không

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Vyctorya0408

Sau giới từ là động từ thêm ing hoặc danh từ,trong trường hợp này dùng paying. Còn từ pay vừa là danh từ vừa là động từ,nhưng danh từ có nghĩa là tiền lương-> ko hợp lý

2 năm trước

https://www.duolingo.com/T.Sgg
T.Sgg
  • 18
  • 9
  • 6
  • 5
  • 4

paid-wrong @.@

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Dr.NguyenAn

Thanks for paying,wrong?

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.