"Youaregoingtoachievethatgoal."

Dịch:Bạn sẽ đạt được mục tiêu ấy.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LMinhTon6

You are going to achieve that goal

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.