Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"You are going to achieve that goal."

Dịch:Bạn sẽ đạt được mục tiêu ấy.

2 năm trước

0 Nhận xét