Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"You will take care of it."

Dịch:Bạn sẽ trông chừng nó.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/MnhTmL

Bạn sẽ để ý đến nó

2 năm trước