Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I have been in the library."

Dịch:Tôi đã ở thư viện.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/baobanhbeo

tôi từng ở trong thư viện" sao lại sai??

2 năm trước