Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She explained her culture to me."

Dịch:Cô ấy đã giải thích nền văn hóa của cô ấy cho tôi.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tranhahuyvu

Đáp án như vầy sao má lần cô không ra cô chị không ra chị chắc pê đê mất

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hanguyen7394

sao mình ghi chị ấy bị sai vậy T_T

1 năm trước