Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We are reading the last book."

Dịch:Chúng tôi đang đọc cuốn sách cuối cùng.

2 năm trước

0 Nhận xét

Thảo luận liên quan