Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I do not understand that definition."

Dịch:Tôi không hiểu định nghĩa đó.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/CharlieBro711773

"tôi không hiểu định nghĩa ấy" cũng sai được à?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Qun196409

I do not understand that definition.

1 năm trước