1. Forum
  2. >
  3. Konu: Duolingo
  4. >
  5. A/An Kullanımı

https://www.duolingo.com/profile/Nisa1183

A/An Kullanımı

A, sessiz harflerde kullanılır. Bir anlamına gelmektedir. Örnek verirsek, ''I have a bycyle.'' Bir bisikletim var. An ise sesli harflerde kullanılır. O da bir anlamına gelir. Örnek verirsek, '' I have an apple.''

January 21, 2016

8 Yorum


https://www.duolingo.com/profile/SelinPelinDerin

A VE AN (Belirtisiz Tanımlayıcılar/Indefinate Articles)

a/an sadece sayılabilir tekil isimlerle birlikte kullanılırlar.

a

Kendinden sonra gelen kelime sessiz harflerle başlıyorsa kullanılır.

an

Kendinden sonra gelen kelime sesli harflerle başlıyorsa kullanılır.

a/an- herhangi bir anlamına gelir.(a/an)- (e/en)

Kullanıldığı yerler:

-Meslek isimlerinin önünde kullanılırlar:

David is a teacher.(David bir öğretmendir.) (Devid iz e tiçır.)

Tuna wants to be a pilot.(Tuna bir pilot olmak istiyor.) (Tuna vants tu bi e paylıt.)

Arzu is a director.(Arzu bir yöneticidir.) (Arzu iz e dayrektır.)

Sean is a postman.(Sean bir postacıdır.) (şon iz e postmın.)

(Dikkat ettiğiniz gibi yukarıda verilen örneklerde “a” den sonra başlayan ilk kelimelerin hepsi sessiz harflerle başlamaktadır.Teacher, pilot, director, postman….)

Claire is an air-hostess.(Clair bir hostestir.) (Kler iz en ayır-hostıs.)

Şükrü is an engineer.(Şükrü bir mühendistir.) (Şükrü iz en enciniyır.)

(Yukarıdaki örneklerde de “an” den sonra başlayan ilk kelimelerin hepsi sesli harfle başlamaktadır.Air-hostess ve engineer gibi.)

-Irk ve din isimlerinin önünde kullanılırlar:

John is an Englishman. (John bir İngilizdir.) (Con iz an inglişmen.)(“an” den sonraki ilk kelime sesli)

Seth is a Dutchman. (Seth bir Hollandalıdır.)(Set iz a daçmen.) (“a”den sonraki ilk kelime sessiz)

Caty is a Catholic. (Caty bir Katoliktir.) (Keti iz e katholik)

Paris is an Orthodox.(Paris bir Ortodokstur.)(Pari iz en orthodoks.)

-Bir nesnenin , kimsenin veya bir hayvanın tanımlanmasında kullanılırlar:

This is a book.(Bu bir kitaptır.) (diz iz e buk.)

It’s an apple. (O bir elmadır.) (itiz en epıl.)

Susan is a girl.(Susan bir kızdır.) (şi iz e görl.)

Ali is a man.(Ali bir erkektir.) (Ali iz e men.)

It’s an elephant.(O bir fildir.) (itiz en ilefınt)

Italy is a country.(İtalya bir ülkedir.) (İtali iz e kauntri)

That is a crocodile.(O bir timsahtır.) ( det iz e kırokodayl)

Lütfen aşağıdaki örnekleri siz cevaplandırınız.

1) This is Richard. He’s ………. fireman.( Bu Richard’tır.O bir itfaiyecidir.) (diz iz riçhırd.hi iz …….fayırmın.)

2) Tom is ……..architect.(Tom bir mimardır.)(Tom iz ……arkhitekt.)

3) That is Şule.She’s…………house-wife.(O Şule’dir.O bir ev kadınıdır.) (det iz Şule. Şiiz …..haus-vayf.)

4) Brad Pitt is ……..actor. (Brad Pitt bir aktördür.) ( Bıred Pit iz …..ekktır)

5) Jorg is ………electrician.( Jorg bir elektrikçidir.) ( Yörk iz …….ilektrişin.)

6) Julia Robert is……actress.(Julia Roberts bir aktristir.) (Culiya rabırts iz ……ekktırıs.)

7) It is …..orange.(Bu bir portakaldır.) ( it iz ……orınç)

8) That is ……umbrella. ( O bir şemsiyedir.) ( det iz …….ambırella.)

9) This is …….car. ( Bu bir arabadır.) ( diz iz……kar.)

10) Her mother is ………secretary.(Onun annesi bir sekreterdir.) (Hör madır iz…… sekreteriy)

11) She has ….. parrot.( O kızın bir papağanı vardır.) ( şi hez …..perrıt.)

12) A dog is……animal.( Köpek bir hayvandır.) (a dog iz…..enimıl)

13) This is ……yellow book.( Bu bir sarı kitaptır.) (diz iz……yellov buk.)

14) Jane is ……beautiful girl. (Jane güzel bir kızdır.) ( Ceyn iz…..bitiful görl.)

15) Oded is…..Jewishman. (Oded bir Yahudidir.) (Odıd iz……cevişmen.)

16) Yorgos is ……Greekman.(Yorgos bir Yunanlıdır.) (Yorgo iz……gırikmen.)

17) This is…..egg.(Bu bir yumurtadır.) (diz iz…..eg)

Cevap Anahtarı: 1) a 2) an 3) a 4) an 5) an 6) an 7) an 8) a 9) a 10) a 11) a 12) an 13) a 14) a 15) a 16) a 17) an

Fakat “a” ve “an” ile ilgili aşağıdaki istisnai durumlar vardır . Lütfen bunları dikkatle hafızanız kaydediniz . (Kuraldırlar.)

an hour: Hour sözcüğü h ile yazılmasına rağmen “auır” diye okunur. Bu yüzden daima hour’dan önce “an” yazılır.

It takes an hour.(Bir saat sürer/tutar.) (it teyks en auır.)

a European : European sözcüğü e ile yazılmasına rağmen “yurıpın” diye okunur. Bu yüzden daima European’dan önce“a” yazılır.

France is a European Country. ( Fransa bir Avrupa ülkesidir.) (Frens iz e yurıpın kaıntri)

an honor: Honor sözcüğü h ile yazılmasına rağmen “an’ır” diye okunur. Bu yüzden daima honor’dan önce “an” yazılır.

I have an honor. (Benim bir onurum var.) ( ay hev en an’ır.)

a University- University sözcüğü U ile yazılmasına rağmen “yunivırsıti” diye okunur. O yüzden daima University’den önce “a” yazılır.

He is going to a University.(O erkek bir üniversiteye gidiyor.) ( hi iz going tu yunivırsıti.)

Soru Biçimi

Am

I

a teacher?

Are

you

an air-hostess?

Is

she

he

this

a nurse?

a doctor?

a cat?

Not: Tabloda bir şey dikkatinizi çektimi? Daha önceki dersimizde öğrendiğimiz we, you (siz anlamındaki you), they sözcüklerini kullanmadık. Hatırladığınız üzere bu 2 sözcük çoğul kişileri anlatan şahıs zamirleriydi. Ve bu dersimize başladığımızda a ve an sadece sayılabilir tekil isimler ile kullanılırlar demiştik. Hatırlamıyorsanız lütfen en başa gidip başlıktan önceki ilk cümlemizi bir kez daha dikkatlice okuyunuz.!!!!!!!

Cevap verirken ise:

-Am I a teacher? Ben bir öğretmen miyim? (em ay e tiçır?)

-Yes, you are. (Olumlu ise) (Evet,öylesiniz.) (Yes, yu ar.)

-No, you aren’t.(Olumsuz ise) (Hayır, değilsiniz.) (No, yu arınt.)

-Are you an air-hostess? (Siz bir hostes misiniz? ) (ar yu en eyır-hostıs?)

<pre> -Yes,I am.(Olumlu ise)( Evet, öyleyim.) (yes, ay em) -No, I’m not.(Olumsuz ise) (Hayır,değilim.) (no,ayem nat.) -Is she a nurse? (O kız/kadın bir hemşire midir?) (iz şi e nörs?) -Yes,she is.(Olumlu ise) (Evet, öyledir.) (Yes, şi iz) -No,she isn’t.(Olumsuz ise) (Hayır, öyle değildir.) (No; şi izint.) -Is he a doctor? (O erkek bir doktor mudur? ) (iz hi e daktır?) -Yes,she is.(Olumlu ise) (Evet, öyledir.) (Yes, hi iz) -No,she isn’t.(Olumsuz ise) (Hayır, öyle değildir.) (No; hi izint.) -Is this a cat?(Bu bir kedi midir?) (iz diz e ket?) -Yes,it is.(Olumlu ise) (Evet, öyledir.) (Yes, it iz) -No,it isn’t.(Olumsuz ise.) (Hayır, öyle değildir.) (No; it izint.) </pre>

Şimdi sıra sizde:

1) Is he an architect? (Yes) (O erkek bir mimar mıdır? ) (Evet) (iz hi en arkhitekt?)(Yes)

-

2) Are you a pilot? (No)(Sen bir pilot musun?) (Hayır) (ar yu e paylıt?) (No)

-

3) Is this a car? (No) (Bu bir araba mıdır?) (Hayır) (iz diz e kar?)(No)

-

4)Is this an apple?(Yes) (Bu bir elma mıdır?) (Evet) (iz diz en epıl?)(Yes)

-

5) Is Mary a secretary? (Yes) (Mary bir sekreter midir? (Evet) (iz meri e sekreteriy?)(Yes)

-

6) Is India a Eurepean Country? (No) (Hindistan bir Avrupa Ülkesi midir?) (Hayır) (iz indiya e yurıpın kaıntri?) (No)

-

7) Are you a Muslim? (Yes) (Sen bir Müslüman mısın?) (Evet) (ar yu e müzlim?)

-

8) Is this an ice-cream?(No) (Bu bir dondurma mıdır?) (Hayır) (iz diz en ays-kırim?)

-

9) Is David an Americanman? (Yes) (David bir Amerikalı mıdır?) (Evet) (iz devid en amerikınmen?) (Yes)

-

10) Is that an egg? (Yes) (O bir yumurta mıdır?)(Evet) (iz det en eg?) (Yes)

-

Cevap Anahtarı: 1) Yes,he is. 2) No,I’m not. 3) No,it isn’t. 4) Yes,it is. 5) Yes,she is.

6)No,it isn’t. 7) Yes,I am. 8) No,it isn’t. 9) Yes,he is. 10)Yes,it is.

VOCABULARY

PILOT POSTMAN AIR-HOSTESS

(Paylıt) (Postmın) (eyır-hostıs)

Pilot Postacı Hostes

ARCHITECT ELECTRICIAN ACTOR

(Arkhitekt) (ilektrişın) (ekktır)

Mimar Elektrikçi Aktör

ACTRESS SECRETARY DOCTOR

(ekktırıs) (sekreteriy) (Daktır)

Aktris Sekreter Doktor

ORANGE ICE-CREAM CAT

(Orınç) (Ays-Kırim) (ket)

Portakal Dondurma Kedi

UMBRELLA CAR EGG

(Ambırella) (Kar) (Eg)

Şemşiye Araba Yumurta


https://www.duolingo.com/profile/SelinPelinDerin

ben genellikle çok fazla yazıyorum yardım ettiğim kişilere bence sende oku ve orda sorular var daha iyi anlayınca o soruularıda yapmanı tavsiye ederim :)


https://www.duolingo.com/profile/Nisa1183

Tşk ederimmmmm Selin Pelin Derin...... Eklemeni rica ederim ....... :)


https://www.duolingo.com/profile/Nisa1183

Maalesef o soruları çözemiyorum...... Yinede tşk.....


https://www.duolingo.com/profile/Nisa1183

Arkadaşlar bu konu biraz karışık. O yüzden bir makaleye sığdıramadım. Bu makaleme de bakarsanız sevinirim. University'nin başına neden a gelir?

Günde yalnızca 5 dakika ayırarak dil öğren. Ücretsiz.