Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I am going to find a solution to the problem."

Dịch:Tôi sẽ tìm thấy một giải pháp cho vấn đề.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vitcon1992

Không hiểu nối âm kiểu gì mà nghe a thành at

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Qun196409

I am going to find a solution to the problems.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

I am going to find a solution to the problem, I am going to find a solution to the problem, I am going to find a solution to the problem, I am going to find a solution to the problem

1 năm trước