"Mối quan hệ giữa cuộc chiến tranh và nền kinh tế là gì?"

Dịch:What is the relation between the war and the economy?

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThienOc
ThienOc
  • 22
  • 12
  • 181

What is the space between the war and the peace

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HungNguyenDinh

what is the relationship between the war and the economy

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.