1. Forum
  2. >
  3. Topic: Esperanto
  4. >
  5. Esperanto kaj humaneco

https://www.duolingo.com/profile/Wololo5

Esperanto kaj humaneco

Samideanoj de la esperinda idealo, saluton! Ekde antaŭ nelonge mi partoprenas en ĉi tiu komunumo kiel duolingvano kaj ke mi interesiĝis pri la studo de tia ĉi frata lingvo, tre grava laŭ miaj kredoj; dankon al ĉiuj kunlaborantoj kaj ĉiuj uzantoj, kiu dediĉiĝas al ĝiaj studoj! Mi skribas mian unuan retfadenmesaĝon (mi pardonpetas!) ĉar mi volus kunhavigi ĉi tiun mesaĝon motivigan, ne nur por vi sed ankaŭ por mi mem akceliĝi al la bonon (pardonon pro miaj tradukaj eraroj kaj "frankenŝtejnaj" flikoj de mia komencanta esperanto ツ).

Ni brakumu homaro per humaneco! Estas tempo de progreso, neniam vidis ankaŭe, kaj bone, kun tia multe de disvastigo de informo, novajn rimedoj de sciado kaj teknologioj, ni ne havas multe da ekskuzoj por ni mankiĝi en la ago de karitato al ĉiuj ĉirkaŭ ni; daŭrigu firmaj en la idealo dedikita per Zamenhofo, multe pli larĝaj ol lia kreo en formo de lingvo, kaj ni memoru la mallumajn farojn de la pasinteco, por ke ni ne plu farus la samajn malnovajn erarojn:

Zamenhofo, post serio de pogromoj suferita per la juda popolo en la Rusia Imperio, kreis filozofio inspirita per lia profunda humaneco, nomitis Hilelismo, el judaj radikoj kaj kun influoj de lia antaŭa partopreno en la cionismo; poste, la doktrino reformiĝis en eklektika maniero kiel Homaranismo, asertante la oran regulon de altruisma reciprokeco. Tiom, kiom ni scias, lia filino Lidja aliĝi al la opinioj de ŝia patro, apogante la homaranisman penson kaj sekvante la virtojn kiel kredanto en la Bahaismo.

Esperanto floris dum plena 19-a jarcento, erao de la scienco, de la spiritualismo kaj de la sociaj movadoj, kiuj jam aŭguris homan dekadencon – la ĉiuj tri estis afina al la ideo de establi internacian helplingvon, precipe la spiritualisma ondo okazante, en kiu en la spiritismo, mia filozofio de vivo, fariĝis fervora ĝis hodiaŭ la lerno de ĉi tiu lingvo, kiu estis pioniro en la defendo de universala frateco – ...sed tiam venis la militoj.

Tutmondaj, la plej malbonaj kiu iam estis viditaj, la du grandaj militoj makulis historio kaj inundis la 20-an jarcenton en pesimismo; reviviĝis la malamo abomenitis per Zamenhofo kaj per samsentuloj tra la tuta mondo, kaj dum la dua mondmilito okazis pogromojn eĉ pli intensaj: la Holokaŭsto, kun la genocido de judoj, en kio la Zamenhofa gefratoj – Adamo, Sofia kaj Lidja – pereis, krom la persekutadoj de pluraj grupoj etnaj, religiaj kaj ideologiaj en malsamaj punktoj de Eŭropo: esperantistoj estis atakita per naziismo in Germanio, per Stalin en la Sovetunio, kaj en la frankisma Hispanio.

Post la abomenaĵoj, ni reorganiziĝis kaj rakontis la historiojn de perforto kaj timo disĵetitaj sur la Tero, kaj atendas ankoraŭ ke la minaco finus, per pacigo de militaj fajreroj kaj konfliktoj, de suferado kaŭzita per egoismo. Tamen, multaj grandegaj ekzemploj aperis, Gandhio, Patrino Tereza de Kolkato - en mia lando, Brazilo, Chico Xavier, eble la plej sciata virtulo ĉi tie, kiu inspiris F. V. Lorenz, filantropo kaj renoma disvastigulo de Esperanto (pioniro, estis la plej malnova viva esperantista ĝuste antaŭ lia morto), kaj liaj verkoj kaj aliaj milionoj da personoj - por ne mencii, krom tiuj homoj de la popolo kaj religiulo, la homoj de scienco kiu dediĉiĝas en la serĉo de progresaĵoj por antaŭenigi bonstaton kaj plin bonan estontecon; ni speguliĝu en tiuj figuroj, la kiun ni ĉiuj honoras pro iliaj bonfaroj, sed ni faras ĝin tro malmulte. Ni kuniĝu, religia kaj senreligia personoj, kaj kuraĝiĝu, estu aŭdaca en la bono, praktikante ĝin iom pli, ĉiam pli kaj pli, kvazaŭ estus Duolingvo kurso :).

La 21-a jarcento ankoraŭ estas nova kaj ni povas renovigi ĝin kune kun niaj propraj individuaj renoviĝo, ĉar la fina venko estas la sola sukcesa lingvo: Amo.

(en la angla) Fellows of the hope-worthy ideal, greetings! Since a short time ago that I participate in this community as a duolinguist and that I've been interested in the study of such this fraternal language, really important in my beliefs; thanks to all collaborators and all users who dedicate themselves to its studies! I am writing my first post because I'd like to share this motivational message, not only for you but also for myself to be impelled to goodness (forgive me because of the translation errors and Frankenstein-like patches of my beginner Esperanto ツ).

Let us embrace mankind through humanism! It is time of progress never seen before, and well, with such much of information diffusion, new means of knowledge and technologies, we don't have many excuses for us to lack ourselves in the action of charity to everybody around us; continue firm in the ideals dedicated by Zamenhof, much broader than his creation in form of language, and let's remember the dark deeds of the past, so that we don't make the same old errors anymore:

Zamenhof, after a series of pogroms suffered by the Jewish people in the Russian Empire, created a philosophy inspired by his profound humanism, named Hillelism, of jewish roots and with influences of his previous participation in zionism; later, the doctrine was reformed in an eccletical manner as Homaranismo, asserting the Golden Rule of altruistic reciprocity. As far as we know, his daughter Lidia adhered to the opinions of her father, supporting the homaranism thoughts and following the virtues as a believer in the Bahá'í Faith.

Esperanto flourished amidst the 19th century, age of science, spiritualism and of the social movements, which were already predicting human decadence – all three had affinity with the idea of establishing an international auxiliary language, mainly the spiritualism boom occurring then, in which in the spiritism, my philosophy of life, became zealous up to these days the learning of this language, which was a pioneer in the defense of universal fratenity - ...but then there came the wars.

Worldwide, the worst that have ever been seen, the two great wars stained history and flooded the 20th century in pessimism; became revived the hate abominated by Zamenhof and by those who shared the same feelings across the whole world, and during the second WW happened even more intense pogroms: the Holocaust, with the genocide of jews, in which the Zamenhof siblings – Adam, Sofia and Lidia - perished, besides the persecutions of several ethnical, religious and ideological groups in different spots of Europe: esperantists were assailed by nazism in Germany, by Stalin in the USSR and in the franquista Spain.

After the atrocities, we've reorganized ourselves and told the stories of violence and fear that have been scattered over the Earth, and we still wait for the threat to end, by the pacification of sparks of war and conflicts, of suffering caused by egoism. Nevertheless, many great examples have appeared, Gandhi, Mother Teresa of Calcutta – in my country, Brazil, Chico Xavier, perhaps the most known virtuous icon we have had here, who inspired F. V. Lorenz, philanthrope and renowned difunder of Esperanto (a pioneer, was the oldest esperantist alive right before his death) and his works and millions of other people – not to mention, besides those men of the people and religious figures, the men of science who dedicate themselves in the search for advances to promote welfare and a better future; may us use them as a role model, those to whom we all honor because of their good works, but so little we make in its practice. Let's unite ourselves, religious and non-religious people, and be encouraged, be audacious in the good, practicing it a few more, always more and more, as if it were a Duolingo course :).

The 21st century is still new and we can renovate it together with our own personal renovations, because the final victory is the only succesful language: Love.

Do, kion vi pensas? Kiel ni agos?

Ankaŭ, kiel brazilano...

Por favor, contribuam para a criação do curso de esperanto para falantes de português, a comunidade lusófona agradeceria muito, especialmente nós brasileiros, aposto! :D

January 28, 2016

2 Comments


https://www.duolingo.com/profile/Evildea

Leginte vian mesaĝon, la celo perdiĝis al mi; ĉu vi diras, ke vi intencas/deziras restarigi homaranismon?


https://www.duolingo.com/profile/Wololo5

Ne, mi nur volus altigi homamon; se oni povas esti humana per la Homaranismo, bone, fariĝu homaranisto, sed se oni jam laŭstadie bonfarus, tra alia kredo aŭ nur per si mem sola, ankaŭ bone; oni devas decidi la plej bonan filozofion al sin, sekvante Amon/Karitaton/Bonon, kiu estas universala.

Related Discussions

Learn Esperanto in just 5 minutes a day. For free.