https://www.duolingo.com/profile/Supreme_Universe

Các câu danh ngôn cuộc sống bằng tiếng Anh(phần 1)

.

1.Learn to be happy with what you have while you pursue all that you dream.

Hãy học cách hạnh phúc với những gì bạn có trong khi bạn đang theo đuổi tất cả những gì mình mơ ước.

2.I have learned more from my failures than from my success . Tôi đã học được nhiều điều từ thất bại của tôi hơn là từ thành công của tôi.

3.You lifted me up when I could not lift up myself, you made me smile when I forgot how to, you were there for me in my times of need and you were there for me when I needed nothing at all. Bạn nâng tôi lên khi tôi không thể gượng dậy, bạn khiến tôi mỉm cười khi tôi quên cách mỉm cười, bạn luôn có mặt khi tôi cần và cả khi tôi không cần gì cả.

4.Success is the ability to go from one failure to another with no loss of enthusiasm.

Thành công là khả năng đi từ thất bại này đến thất bại khác mà không mất đi nhiệt huyết

5.Each friend represents a world in us, a world possibly not born until they arrive, and it is only by this meeting that a new world is born . Mỗi người bạn thể hiện một thế giới trong chúng ta, một thế giới chưa thể được sinh ra cho đến khi họ tới, và chỉ bằng những cuộc gặp gỡ này mà một thế giới mới đã được sinh ra.

6.Scatter seeds of kindness everywhere you go; Scatter bits of courtesy. Watch them grow and grow. Gather buds of friendship. Keep them till full – blown; You will find more happiness. Than you ever known.

Gieo hạt tử tế mỗi nơi bạn qua; Gieo chút lịch thiệp. Xem chúng lan tỏa. Gom nụ tình bạn. Giúp chúng nở hoa; Niềm vui, niềm vui. Sẽ kéo đến nhà.

February 17, 2016

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/_Story_

trình bày chưa đc đẹp bạn sửa đi

February 17, 2016

https://www.duolingo.com/profile/baotram98

thật ý nghĩa. tặng bạn 3 lingots

February 18, 2016

https://www.duolingo.com/profile/reika_aoki

mignh tặng 1 thôi!

February 18, 2016

https://www.duolingo.com/profile/reika_aoki

UH! Mình thấy hay lắm!

February 18, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Supreme_Universe

thanks tất cả cá bạn nha

February 18, 2016
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.