Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The president is going to swim tomorrow."

Dịch:Tổng thống sẽ bơi ngày mai .

2 năm trước

0 Nhận xét