Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Góc"

Dịch:The corner

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/PhmcChnh1

Éc éc

1 năm trước

https://www.duolingo.com/B3Cm1a

Gần đây không còn âm thanh khi chọn từ Tiếng Anh tương ứng với câu cần dịch

1 năm trước