"Hehasanimportantroleinsociety."

Dịch:Anh ấy có một vai trò quan trọng trong xã hội.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Hung303

"Anh ấy có vai trò quan trọng trong xã hội." Câu này cũng đúng, không cần dùng từ môt trong tiếng Việt

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.