Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He has an important role in society."

Dịch:Anh ấy có một vai trò quan trọng trong xã hội.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Hung303

"Anh ấy có vai trò quan trọng trong xã hội." Câu này cũng đúng, không cần dùng từ môt trong tiếng Việt

1 năm trước