Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Who has the documents?"

Dịch:Ai có các văn bản?

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/anhhoihp1999
anhhoihp1999
  • 25
  • 24
  • 11
  • 9
  • 5
  • 4
  • 3

so nhjeu sao lai dung "s"

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 13
  • 12
  • 11

N chưa hiểu ý câu hỏi của bạn?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/huhuhu08go

xỉu té ghế,số nhiều dùng s mừ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/JangNguyen6

Ai đang giữ các tài liệu?

1 năm trước