https://www.duolingo.com/ANDY-PANG3

菱角减少

为什么动不动就无端端的减菱角呢???

2 年前

12 条评论


https://www.duolingo.com/Irene.Wang.
Irene.Wang.
 • 20
 • 12
 • 10
 • 8
 • 7
 • 7

会吗?

2 年前

https://www.duolingo.com/ANDY-PANG3

yes!

2 年前

https://www.duolingo.com/Ejcz3
Ejcz3
 • 24
 • 12
 • 2

会么?

2 年前

https://www.duolingo.com/ANDY-PANG3

yes!

2 年前

https://www.duolingo.com/Ejcz3
Ejcz3
 • 24
 • 12
 • 2

一种可能,那就是你参加了10菱角翻倍游戏,结果输了!

2 年前

https://www.duolingo.com/ANDY-PANG3

no

2 年前

https://www.duolingo.com/ANDY-PANG3

为什么这么多人给我菱角呢?

2 年前

https://www.duolingo.com/Ejcz3
Ejcz3
 • 24
 • 12
 • 2

因为大家关心你!

2 年前

https://www.duolingo.com/ANDY-PANG3

关心那也关心了19个呀

2 年前

https://www.duolingo.com/Irene.Wang.
Irene.Wang.
 • 20
 • 12
 • 10
 • 8
 • 7
 • 7

26 个

2 年前

https://www.duolingo.com/Ejcz3
Ejcz3
 • 24
 • 12
 • 2

关心你才送你那么多吧

2 年前

https://www.duolingo.com/Wang-LunSo

我也是……

1 个月前
每天 5 分钟就能学一种语言了!且完全免费!