Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He listened to both sides."

Dịch:Anh ta đã lắng nghe cả hai phía .

0
2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/dinhleduy7

kiếu câu thế nào làm sao nghe được để phân biện quá khứ hay hiện tại

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 12
  • 10
  • 8
  • 6

Kiểu câu thế này, bạn lắng nghe cách phát âm của từ ed, và xác định ngôi của chủ ngữ.

Nếu chủ ngữ là ngôi số 3, thì hiện tại, thì từ listens sẽ có âm "xì" nhẹ phía sau.

Nếu là thì quá khứ thì từ listened, âm ed sẽ được phát âm là "đờ" nhẹ phía sau.

5
Trả lời2 năm trước